Informace pro pozůstalé

Pohřeb

Na pohřeb - do čekárny pro pozůstalé se dostavte 30 minut před začátkem obřadu, kde se domluvíte s obřadníkem na průběhu obřadu a výběru písní, popřípadě s řečníkem na formě proslovu. Zkontrolujte si, prosím, správnost jména, popřípadě i titulu zemřelého, uvedeného na tabulce v obřadní síni. Identifikace zemřelého je možná 30 minut před začátkem obřadu, pokud jsou splněny hygienické podmínky.

Občanský průkaz a úmrtní list

Občanský průkaz zemřelého se odevzdává při sjednání pohřbu. Po uskutečnění pohřbu bude odevzdán spolu s listem o prohlídce zemřelého na matriku podle místa úmrtí. Na základě těchto dokladů matrika vypíše list úmrtí. Pokud byly spolu s OP přiloženy kopie rodného nebo oddacího listu zemřelého, podle nichž si matrika může ověřit správnost údajů v občanském průkazu, zasílá úmrtní list asi za tři týdny na adresu objednavatele pohřbu.

Žádost o pohřebné

Podmínky nároku na pohřebné

(1) Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb
a) dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
b) osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte,
jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt (§ 3) na území České republiky.

(2) Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu48a).(Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Pohřebné vyplácí systém státní  sociální podpory. Nárok na pohřebné má objednavatel pohřbu splňující výše uvedené podmínky. O pohřebné se žádá na kontaktních místech systému státní a sociální podpory, a to dle místa trvalého bydliště objednavatele pohřbu. K žádosti je nutné předložit úmrtní list spolu s originálem faktury a pokladní stvrzenkou, které jste obdrželi při sjednání pohřbu (potřebné formuláře obdržíte v místě, kde žádáte o pohřebné).

Pozůstalostní řízení

Pozůstalostní řízení provádí Obvodní(okresní) soud v místě bydliště zemřelého prostřednictvím příslušného notáře, který dědice písemně vyzve k řízení o dědictví.

Důchod

Žádosti o vdovské důchody vyřizuje Pražská nebo okresní správa sociálního zabezpečení. Žádost o vdovský, ev. sirotčí důchod po zemřelém, který byl pracující, sepisuje jeho zaměstnavatel. S žádostí o vdovský důchod je nutno předložit úmrtní a oddací list. Pokud jsou oba manželé důchodci, připojují se k žádosti poslední důchodové výměry. Změna stavu do OP na "vdova - vdovec" provádí matrika v místě bydliště, pokud tak již neučinila matrika, která vystavila úmrtní list. Občanský průkaz se po vyřízení vrací na ohlašovnu České policie v místě bydliště zemřelého.

Vydání urny

Urna bude připravena k vyzvednutí za dva dny po zpopelnění v krematoriu, které je vyznačeno na dokladu pro vydání urny, který obdržíte při sjednání pohřbu. Uložení urny v krematoriu je dva měsíce od data zpopelnění bezplatné, za každý započatý měsíc je účtován paušální poplatek podle ceníku krematoria. Datum rozptylu, uložení, případně převoz urny domluvíte na příslušné správě hřbitova.

Pohřební služba Praha

Pohřební služba Praha 3
Kubelíkova 53
Otevírací doba:
Po - Pá 8 - 16 hod.
Detail pobočky

cc_loga 
Pohřební služba Praha 4

Pod višňovkou 1661/35 (budova Bosch naproti FTN)
Otevírací doba:
Po - Pá 8 - 16:30 hod.
So - Ne 10 - 14 hod.
Detail pobočky

Pohřební služba Praha 6
V.P. Čkalova 8 
Otevírací doba :
Po - Pá 8 - 15.30 hod.
Detail pobočky

Pohřební služba Praha 9 
Freyova 235/7 (Harfa)
Otevírací doba :
Po - Pá 8 - 15.30 hod
Detail pobočky

cc_loga 
Pohřební služba Praha 10 
U Vršovického hřbitova 7
Otevírací doba :
Po - Pá 8 - 15.30 hod
Detail pobočky

Pohřební služba Benešov u Prahy
Pražská 124, Benešov
Otevírací doba :
Po - Pá 8 - 16.00 hod
Detail pobočky

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

01.03.2012